خواړه

More: خوښې ليکنې , ډیسټس , د نړۍ خواړه , د یادښت مالګې ته , نښه , څښاک , د پخلنځي مرسته کونکي , د ماشومانو لپاره پاکول